Θεόδωρος Κολοκοτρώνης " Ο Γέρος του Μοριά "

Theodoros Kolokotronis "The Old Man of Moria"

Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης (Ραμοβούνι, Μεσσηνία, 3 Απριλίου 1770 – Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 1843) ήταν Έλληνας αρχιστράτηγος και ηγετική μορφή της Επανάστασης του 1821, οπλαρχηγός, πληρεξούσιος, Σύμβουλος της Επικρατείας. Απέκτησε το προσωνύμιο Γέρος του Μοριά. Μετά θάνατον τιμήθηκε από την Ελληνική Πολιτεία με τον βαθμό του Στρατάρχη.

Theodoros Kolokotronis (Ramovouni, Messinia, April 3, 1770 – Athens, February 4, 1843) was a Greek general and leading figure of the Revolution of 1821, chief, proxy, Counselor of the State. Acquired the nickname Geros of Moria. After his death he was honored by the Greek State with the rank of Marshal.

Πρωτοβουλία Δαπάνη : Ένωση Πελοπονησίων Αμαρουσίου | Initiative Expenditure: Union of Peloponnesians of Maroussi

Πηγή: Λιαντίνης – “Θοδωράκης Κολοκοτρώνης”
Source: Liantinis – “Thodorakis Kolokotronis”

Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης καταγόταν από φημισμένη οικογένεια που προερχόταν από το χωριό Ρουπάκι (μέχρι το 1670 είχε την ονομασία Κότσικας· δεν υφίσταται ως οικισμός από το 1780) στα σύνορα Μεσσηνίας-Αρκαδίας. Στην απογραφή του 1461-63 που πραγματοποιήθηκε απο τους Οθωμανούς, το Ρουπάκι αναφέρεται ότι είχε αμιγή Ρωμαϊκό (Ελληνικό) πληθυσμό και αριθμούσε 21 σπίτια.[4]
Το επώνυμο της οικογένειας αρχικά ήταν Τζεργίνης, και στη Μεσσηνία ευρίσκοντο 60 οικογένειες με το ίδιο επώνυμο, όπως αναφέρει ο ίδιος στα απομνημονεύματά του. Ο Δήμος Τζεργίνης που ήταν προ-προπάππους του Θεόδωρου και έζησε την εποχή της Βενετοκρατίας στη Πελοπόννησο (1685-1715), είχε έναν υιό που ονομάστηκε Μπότσικας (επίθετο για μικρόσωμο και μαυριδερό). Ο υιός του Μπότσικα ονόματι Γιάννης, ήταν ο πρώτος της γενιάς του που υιοθέτησε το όνομα Κολοκοτρώνης. Κατά την οικογενειακή παράδοση κάποιος Αρβανίτης χαρακτήρισε το Γιάννη με το προσωνύμιο «Μπιθεκούρας» (στα αρβανίτικα σημαίνει αυτός που έχει δυνατά οπίσθια) και έμεινε στον ίδιο το όνομα «Κολοκοτρώνης», που είναι η ακριβής μετάφαση του αρχικού στη μητρική του γλώσσα.[5] Ο Κολοκοτρώνης γεννήθηκε στο Ραμοβούνι της Μεσσηνίας, αν και η οικογένειά του ζούσε στο Λιμποβίσι Αρκαδίας και πέρασε τα παιδικά του χρόνια στον πύργο της Καστάνιτσας στη Μάνη. Τον πατέρα του τον έβλεπε πολύ σπάνια.Το όνομα Θεόδωρος ήταν καινούργιο στη γενιά του. Του το έδωσαν προς τιμήν του Ρώσου αξιωματικού Θεόδωρου Ορλώφ (Фёдор Григорьевич Орлов) ο οποίος κατά τη διάρκεια του της Ορλωφικής επανάστασης είχε γίνει πολύ αγαπητός, εξιστορώντας συνεχώς στους πληθυσμούς την αρχαία ελληνική δόξα. Τον βάφτισε ο Ιωάννης Παλαμήδης από τη Στεμνίτσα, πατέρας του Ρήγα Παλαμήδη.[6] Ο πατέρας του Θεόδωρου, Κωνσταντής Κολοκοτρώνης, πήρε μέρος στην ένοπλη εξέγερση των Ορλοφικών η οποία υποκινήθηκε από την Αικατερίνη Β΄ της Ρωσίας το 1770 και σκοτώθηκε μαζί με δύο αδελφούς και τον φημισμένο Παναγιώταρο στον πύργο της Καστάνιτσας από τους Τούρκους.

Theodoros Kolokotronis

Theodoros Kolokotronis came from a famous family that came from the village of Roupaki (until 1670 it was called Kotsikas; it has not existed as a settlement since 1780) on the border of Messinia-Arcadia. In the census of 1461-63 carried out by the Ottomans, Roupaki states that it had a pure Roman (Greek) population and numbered 21 houses. [4] The surname of the family was originally Tzerginis, and in Messinia there were 60 families with the same surname, as he mentions in his memoirs. The Municipality of Tzergini, who was the great-grandfather of Theodoros and lived during the Venetian occupation in the Peloponnese (1685-1715), had a son named Botsikas (adjective for small and black). Botsikas’ son, Giannis, was the first of his generation to adopt the name Kolokotronis. According to family tradition, an Arvanite characterized Giannis with the nickname “Bitekouras” (in Arabic it means one who has a strong back) and remained with the name “Kolokotronis”, which is the exact metaphor of the original in his mother tongue. [5] Kolokotronis was born in Ramovouni, Messinia, although his family lived in Limbovisi, Arcadia and spent his childhood in the tower of Kastanitsa in Mani. He rarely saw his father. The name Theodoros was new to his generation. It was given to him in honor of the Russian officer Theodore Orloff (Фёдор Григорьевич Орлов) who during the Orloff revolution had become very dear, constantly recounting to the population the ancient Greek glory. He was baptized by Ioannis Palamidis from Stemnitsa, father of Rigas Palamidis. [6] Theodoros’ father, Konstantis Kolokotronis, took part in the armed revolt of the Orlofs, which was instigated by Catherine II of Russia in 1770 and he was killed along with two brothers and the famous Panagiotaros in the tower of Kastanitsa by the Turks.

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης

Παιδικά χρόνια
Από μικρός, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ακολούθησε τον πατέρα του στις διάφορες περιπέτειές του. Σε ηλικία 15 ετών, το 1785, μετακόμισε με τη μητέρα και τα αδέρφια του στο χωριό Άκοβος όπου ζούσε ο θείος του Αναγνώστης. Διορίστηκε αρματωλός εναντίον των κλεφτών που λυμαίνονταν την περιφέρεια του Λεονταρίου. Πέντε χρόνια αργότερα το 1790 παντρεύεται στον Άκοβο την κόρη προεστού του Ακόβου, Αικατερίνη Καρούτσου. Στον Άκοβο έζησε τα επόμενα 7 μέχρι το 1797 χρόνια σαν οικογενειάρχης και νοικοκύρης, απέκτησε κτήματα, σπίτι και περιουσία. Επίσης εκεί γεννήθηκαν τα πρώτα παιδιά του. Η δράση του Κολοκοτρώνη σιγά-σιγά απλώθηκε, μαζί με τη φήμη του, σ’ όλη την Πελοπόννησο. Το 1802 είχε γίνει τόσο επικίνδυνος στους κατακτητές, ώστε ο βοεβόδας της Πάτρας πέτυχε να εκδοθεί σουλτανικό φιρμάνι που τον καταδίκαζε σε θάνατο και ανάθετε την εκτέλεση στους προεστούς, οι οποίοι αν δεν κατόρθωναν να τον σκοτώσουν θα εκτελούνταν οι ίδιοι.

Έχοντας αποκτήσει πείρα και στη θάλασσα ως κουρσάρος, το 1805 ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης πήρε μέρος στις ναυτικές επιχειρήσεις του ρωσικού στόλου κατά τον Ρωσοτουρκικό πόλεμο. Τον Ιανουάριο του 1806 και ενώ βρισκόταν στην Πελοπόννησο βγήκε διάταγμα δίωξής του. Αποτέλεσμα αυτού ήταν να ακολουθήσει πολύμηνη περιπετειώδης και δραματική καταδίωξή του από τους Τούρκους σε πολλά χωριά και πόλεις της Πελοποννήσου.[εκκρεμεί παραπομπή] Όταν οι κάτοικοι των Βερβένων αρνήθηκαν να συνδράμουν τους καταδιωκόμενους κλέφτες, αυτοί κατέστρεψαν το χωριό. Ο Κολοκοτρώνης αναφέρει το γεγονός στη Διήγησή του: «ἐστείλαμεν εἰς τὰ Βέρβενα νὰ μᾶς στείλῃ ψωμὶ καὶ ζωοτροφίας, καὶ αὐτοὶ μᾶς ἀποκρίθησαν: ἔχομε βόλια καὶ μπαροῦτι, καὶ ἐπήγαμε καὶ τοὺς ‘χαλάσαμε.».[7] Κατάφερε τελικά, μαχόμενος, να διαφύγει με πλοιάριο, φεύγοντας από περιοχή στα δυτικά του Λακωνικού κόλπου και περνώντας στα ρωσοκρατούμενα Κύθηρα με ενδιάμεση στάση στην Ελαφόνησο λόγω κακοκαιρίας. Από το 1810 υπηρέτησε στο ελληνικό στρατιωτικό σώμα του αγγλικού στρατού στη Ζάκυνθο, όπου γρήγορα διακρίθηκε για τη δράση του εναντίον των Γάλλων και έφτασε στο βαθμό του ταγματάρχη.

Theodoros Kolokotronis

Childhood
From a young age, Theodoros Kolokotronis followed his father in his various adventures. At the age of 15, in 1785, he moved with his mother and siblings to the village of Akovos where his uncle Anagnostis lived. He was appointed armatolos against the thieves who were looting the district of Leontari. Five years later in 1790 he married in Akovo the daughter of the prefect of Akovo, Aikaterini Karoutsou. In Akovo he lived for the next 7 to 1797 years as a family man and householder, he acquired estates, a house and property. His first children were also born there. Kolokotronis’ action slowly spread, along with his fame, throughout the Peloponnese. In 1802 he had become so dangerous to the conquerors that the voivode of Patras succeeded in issuing a sultan’s decree that sentenced him to death and assigned the execution to the prostitutes, who if they failed to kill him would be executed themselves.

Having gained experience at sea as a pirate, in 1805 Theodoros Kolokotronis took part in the naval operations of the Russian fleet during the Russo-Turkish war. In January 1806, while he was in the Peloponnese, a decree was issued to prosecute him. The result was a months of adventurous and dramatic persecution by the Turks in many villages and towns of the Peloponnese. Kolokotronis mentions the fact in his Narration: “ἐστείλαμεν εἰς τὰ Βέρβενα νὰ μᾶς στείλῃ ψωμὶ καὶ ζωοτροφίας, καὶ αὐτοὶ μᾶς ἀποκρίθησαν: ἔχομε βόλια καὶ μπαροῦτι, καὶ ἐπήγαμε καὶ τοὺς ‘χαλάσαμε.”. He finally managed, fighting, to escape by boat, leaving an area west of the Laconic Gulf and passing to the Russian-occupied Kythira with a stopover in Elafonisos due to bad weather. From 1810 he served in the Greek military corps of the English army in Zakynthos, where he was quickly distinguished for his action against the French and rose to the rank of major.

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης

Φιλική Εταιρεία
Το 1818 μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία και τον Ιανουάριο του 1821 ξαναγύρισε στη Μάνη όπου άρχισε να προετοιμάζει την Επανάσταση στην Πελοπόννησο γνωρίζοντας ότι η ημέρα έναρξης ήταν η 25 Μαρτίου[8]. Βρέθηκε στην Καλαμάτα κατά την αναίμακτη κατάληψη της πόλης στις 23 Μαρτίου 1821 υπό τον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη και την πομπώδη δοξολογία. Την επομένη κινήθηκε προς την Μεγαλόπολη με τον Νικηταρά και την 25η Μαρτίου το πρωί βρίσκονταν στον Κάμπο της Καρύταινας ή της Μεγαλόπολης. Ο Κολοκοτρώνης έμεινε στο χωριό Τετέμπεη ενώ ο Νικηταράς στα «πίσω χωριά» ή Σιαμπάζικα. Είχε οριστεί στις 25 Μαρτίου να βρίσκονται όλοι οι οπλαρχηγοί στις επαρχίες τους ώστε να κηρυχθεί η Επανάσταση, όπως και έγινε.[9]

Theodoros Kolokotronis

Friendly Society
In 1818 he was initiated into the Friendly Society and in January 1821 he returned to Mani where he began to prepare for the Revolution in the Peloponnese knowing that the starting day was March 25. [8] It was found in Kalamata during the bloodless occupation of the city on March 23, 1821 under Petrobei Mavromichalis and the pompous doxology. The next day he moved to Megalopolis with Nikitaras and on the morning of March 25 he was in the Plain of Karytaina or Megalopolis. Kolokotronis stayed in the village of Tetemebe while Nikitaras in the “back villages” or Siambazika. It was scheduled for March 25 for all the chiefs to be in their provinces to declare the Revolution, as it was.

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης

Στην Eπανάσταση
Πρωταγωνίστησε σε πολλές στρατιωτικές επιχειρήσεις του Αγώνα, όπως στη νίκη στο Βαλτέτσι (13 Μαΐου 1821), στην άλωση της Τριπολιτσάς (23 Σεπτεμβρίου 1821), στην καταστροφή της στρατιάς του Δράμαλη στα Δερβενάκια (26 Ιουλίου 1822), όπου διέσωσε τον Αγώνα στην Πελοπόννησο, αφού πρυτάνευσαν η ευφυΐα και η τόλμη του στρατηγικού του νου. Οι επιτυχίες αυτές τον ανέδειξαν σε αρχιστράτηγο της Πελοποννήσου. Στη διάρκεια του Εμφυλίου πολέμου, πολλές φορές[εκκρεμεί παραπομπή] προσπάθησε να αμβλύνει τις αντιθέσεις ανάμεσα στους αντιπάλους, αλλά παρόλα αυτά δεν απέφυγε τη ρήξη. Μετά από ένοπλες συγκρούσεις, ο ίδιος και ο γιος του συνελήφθησαν και φυλακίστηκαν στο Ναύπλιο.

Αξιοσημείωτη είναι η αναφορά του Κολοκοτρώνη στα απομνημονεύματά του σχετικά με την κατάληψη της Τριπολιτσάς:

Όταν έμβηκα εις την Τριπολιτσά, με έδειξαν τον Πλάτανο εις το παζάρι όπου εκρέμαγαν τους Έλληνας. Αναστέναξα και είπα: «Άιντε, πόσοι από το σόγι μου και από το έθνος μου εκρεμάσθηκαν εκεί», διέταξα και το έκοψαν.

Ο Σουλτάνος ζήτησε τη βοήθεια της Αιγύπτου για να καταστείλει την Επανάσταση, οπότε ο γιος του Μεχμέτ Αλή και διάδοχος του αιγυπτιακού θρόνου Ιμπραήμ αποβιβάστηκε το 1825 στην Πελοπόννησο. Η Σφακτηρία και το Ναβαρίνο έπεσαν στα χέρια των Αιγυπτίων και τότε ο Κολοκοτρώνης αποφυλακίστηκε για να αντιμετωπίσει τον Ιμπραήμ μαζί με τον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη. Χωρίς πολυάριθμο στρατό ξεκίνησε και πάλι τον κλεφτοπόλεμο, που διήρκεσε ως το 1828, όταν στην Ελλάδα έφτασε το στράτευμα του στρατηγού Μεζόν με εντολή του Καρόλου Ι´ της Γαλλίας για να διασώσει την Ελλάδα από τα αιγυπτιακά στρατεύματα (η Γαλλική Εκστρατεία του Μωριά).

Η Γ’ Εθνοσυνέλευση Ερμιόνης ονομάζεται Εθνοσυνέλευση με μέρος από τους πληρεξούσιους της Ελλάδας, η οποία έγινε από τις 18 Ιανουαρίου 1827 μέχρι τις 17 Μαρτίου 1827 στην Ερμιόνη Αργολίδας [1] [2]. Ο Κολοκοτρώνης συμμετείχε ως πληρεξούσιος στην τελευταία, τη ΙΖ’ Συνεδρίαση της 17 Μαρτίου 1827.

Αξίζει να τονιστεί η στρατηγική φυσιογνωμία του Κολοκοτρώνη, καθώς διοικούσε τα στρατεύματα με ιδιοφυή τρόπο, χρησιμοποιώντας τις τακτικές του κλεφτοπολέμου, ώστε να μπορεί να αντεπεξέρχεται το στράτευμα στην αριθμητική υπεροχή του αντιπάλου. Ενδεικτικό της δυσκολίας του αγώνα του 1821 είναι το παρακάτω απόσπασμα από τα απομνημονεύματα του:

O Ιμπραΐμης μου επαράγγειλε μια φορά διατί δεν στέκω να πολεμήσωμεν (κατά μέτωπον). Εγώ του αποκρίθηκα, ας πάρη πεντακόσιους, χίλιους, και παίρνω και εγώ άλλους τόσους, και τότε πολεμούμε, ή αν θέλη ας έλθη και να μονομαχήσωμεν οι δύο. Αυτός δεν με αποκρίθηκε εις κανένα. Και αν ήθελε το δεχθή το έκαμνα με όλην την καρδιάν, διότι έλεγα αν χανόμουν, ας πήγαινα, αν τον χαλούσα, εγλύτωνα το έθνος μου.

Επίσης μεγάλη σημασία έδινε στην καταστροφή των πόρων (τροφές/ζωοτροφές) του αντιπάλου, καθώς και στην εξασφάλιση τροφής για το στράτευμα του. Αναγνώρισε πολλές φορές το έργο και τη σημασία των Ελλήνων κτηνοτρόφων, οι οποίοι εξασφάλιζαν με τα χιλιάδες ζώα τους τροφή για την υποστήριξη των μαχητών και γενικά της Επανάστασης.

Theodoros Kolokotronis

In the Revolution
He starred in many military operations of the Struggle, such as the victory at Valtetsi (May 13, 1821), the fall of Tripolitsa (September 23, 1821), the destruction of Dramalis’ army at Dervenakia (July 26, 1822), where he saved the Struggle in the Peloponnese. after the intelligence and boldness of his strategic mind reigned. These successes made him the general of the Peloponnese. During the Civil War, many times [citation needed] he tried to soften the differences between the opponents, but nevertheless he did not avoid the rupture. After armed clashes, he and his son were arrested and imprisoned in Nafplio.

It is noteworthy that Kolokotronis mentions in his memoirs about the occupation of Tripoli:

When I entered Tripolitsa, they showed me Platanos in the bazaar where the Greeks were hanging. I sighed and said: “Come on, how many of my soybeans and my nation hung there”, I ordered and they cut it.

The Sultan enlisted the help of Egypt to suppress the Revolution, so his son Mehmet Ali and heir to the Egyptian throne Ibrahim landed in 1825 in the Peloponnese. Sfaktiria and Navarino fell into the hands of the Egyptians and then Kolokotronis was released to face Ibrahim together with Petrobei Mavromichalis. Without a large army, he started the stealth war again, which lasted until 1828, when General Maison’s army arrived in Greece on the orders of Charles IX of France to save Greece from the Egyptian troops (the French Campaign of Moria).

The Third National Assembly of Ermioni is called the National Assembly with part of the proxies of Greece, which took place from January 18, 1827 to March 17, 1827 in Ermioni, Argolida [1] [2]. Kolokotronis participated as a proxy in the last, the 16th Meeting of March 17, 1827.

It is worth emphasizing the strategic physiognomy of Kolokotronis, as he commanded the troops in a genius way, using the tactics of stealth warfare, so that the army could cope with the numerical superiority of the opponent. Indicative of the difficulty of the struggle of 1821 is the following excerpt from his memoirs:

Ibrahim ordered me once because I do not stand to fight (in front). I answered him, let him take five hundred, a thousand, and I will take so many more, and then we will fight, or if he wants, let him come and let us both fight. He did not answer me to anyone. And if he wanted to accept it, I did it with all my heart, because I said if I lost, let me go, if I ruined him, I would save my nation.

He also attached great importance to the destruction of the enemy’s resources (food / feed), as well as to the provision of food for his army. He recognized many times the work and the importance of the Greek cattle breeders, who provided with their thousands of animals food to support the fighters and the Revolution in general.

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης

Ελληνικό κράτος
Ως το τέλος της Επανάστασης, ο Κολοκοτρώνης συνέχισε να διαδραματίζει ενεργό ρόλο στα στρατιωτικά και πολιτικά πράγματα της εποχής

Ο Κολοκοτρώνης στη νεκρική κλίνη.
Υπήρξε ένθερμος οπαδός της πολιτικής του Καποδίστρια και πρωτοστάτησε στα γεγονότα για την ενθρόνιση του Όθωνα[εκκρεμεί παραπομπή].

Το 1832, μην αναγνωρίζοντας τη διοικητική επιτροπή[ασαφές], είχε προχωρήσει σε δημοπρασία την παραγωγή από τις εθνικές γαίες καθώς και ζήτησε την κατακράτηση της δεκάτης, ενώ είχε την εξουσία στην ύπαιθρο.[10]

Το 1833, όμως, οι διαφωνίες[ασαφές] του με την Αντιβασιλεία τον οδήγησαν, μαζί με άλλους αγωνιστές, πάλι στις φυλακές της Ακροναυπλίας στο Ναύπλιο με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας. Έτσι, στις 25 Μαΐου 1834, μαζί με τον Πλαπούτα, καταδικάστηκε σε θάνατο. Έλαβε χάρη μετά την ενηλικίωση του Όθωνα το 1835, οπότε και ονομάστηκε στρατηγός και έλαβε το αξίωμα του «Συμβούλου της Επικρατείας». Στα τελευταία χρόνια της ζωής του ο Κολοκοτρώνης υπαγόρευσε στον Γεώργιο Τερτσέτη τα «Απομνημονεύματά» του, που κυκλοφόρησαν το 1851 με τον τίτλο Διήγησις συμβάντων της ελληνικής φυλής από τα 1770 έως τα 1836 και τα οποία αποτελούν πολύτιμη πηγή για την Ελληνική Επανάσταση. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης πέθανε στις 4 Φεβρουαρίου 1843 το πρωί, από εγκεφαλικό επεισόδιο, έχοντας επιστρέψει από γλέντι στα βασιλικά ανάκτορα, όπου τα τελευταία χρόνια ήταν υπασπιστής του Όθωνα.[11][12][13]


Το ταφικό μνημείο του Κολοκοτρώνη στο Α΄ Νεκροταφείο της Αθήνας
Ο Κολοκοτρώνης κηδεύτηκε με κάθε επισημότητα στην Αθήνα. Το φέρετρο με το νεκρό του ακολούθησε πομπή χιλιάδων λαού σε μια κατανυκτική διαδρομή που διήλθε από τις οδούς Ερμού και Αιόλου για να καταλήξει στον –τότε- Μητροπολιτικό Ναό της Αγίας Ειρήνης, όπου και τελέσθηκε η νεκρώσιμη ακολουθία. Γύρω του βρίσκονταν όλοι οι εναπομείναντες εν ζωή συμπολεμιστές του, όπως οι Γεώργιος Κουντουριώτης, Τζαβέλας, Δημήτρης Πλαπούτας, Ρήγας Παλαμήδης, Μακρυγιάννης, Γιατράκος, Δεληγιάννης κ.α. Στα πόδια του είχε εναποτεθεί μια τουρκική σημαία για να συμβολίζει τις μεγάλες του νίκες επί των Οθωμανών καθόλη τη διάρκεια της επανάστασης. Συντετριμμένοι παρακολούθησαν την τελετή οι δυο γιοι του «Γέρου του Μωριά», ο Γενναίος και ο Κολίνος που αναλύθηκαν σε λυγμούς τη στιγμή που εκφωνούνταν οι επικήδειοι λόγοι, ενώ ο δεύτερος έχασε και τις αισθήσεις του[14].

Σημείο αναφοράς της ομιλίας του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στη Πνύκα (1838) αποτελεί το παρακάτω απόσπασμα:

Όταν αποφασήσαμε να κάμομε την Επανάσταση, δεν εσυλογισθήκαμε, ούτε πόσοι είμεθα, ούτε πως δεν έχομε άρματα, ούτε ότι οι Τούρκοι εβαστούσαν τα κάστρα και τας πόλεις, ούτε κανένας φρόνιμος μας είπε: «Που πάτε εδώ να πολεμήσετε με σιταροκάραβα βατσέλα;», αλλά , ως μία βροχή, έπεσε σε όλους μας η επιθυμία της ελευθερίας μας, και όλοι, και οι κληρικοί, και οι προεστοί, και οι καπεταναίοι, και οι πεπαιδευμένοι, και οι έμποροι, μικροί και μεγάλοι, όλοι εσυμφωνήσαμε εις αυτό το σκοπό και εκάμαμε την Επανάσταση.

Theodoros Kolokotronis

Greek state
Until the end of the Revolution, Kolokotronis continued to play an active role in the military and political affairs of the time.

Kolokotronis in the funeral bed.
He was an ardent supporter of Kapodistrias’s policy and took the lead in the events for the enthronement of Otto [citation needed].

In 1832, not recognizing the administrative committee [vague], he had auctioned off the production from the national lands and demanded the retention of the tenth, while he had the power in the countryside. [10]

In 1833, however, his [vague] disagreements with the Regency led him, along with other fighters, back to the prisons of Akronafplia in Nafplio on charges of high treason. Thus, on May 25, 1834, together with Plapoutas, he was sentenced to death. He received a pardon after the coming of age of Otto in 1835, when he was named general and received the position of “Counselor of the State”. In the last years of his life, Kolokotronis dictated to Georgios Tertsetis his “Memoirs”, published in 1851 under the title Narration of events of the Greek race from 1770 to 1836 and which are a valuable source for the Greek Revolution. Theodoros Kolokotronis died on the morning of February 4, 1843, from a stroke, having returned from a party at the royal palace, where he had been a supporter of Otto for the last years. [11] [12] [13]


The burial monument of Kolokotronis in the First Cemetery of Athens
Kolokotronis was officially buried in Athens. The coffin with his body was followed by a procession of thousands of people in an overnight route that passed through Ermou and Aeolus streets to reach the -then- Metropolitan Church of Agia Irini, where the funeral procession was performed. Around him were all his surviving comrades-in-arms, such as Georgios Kountouriotis, Tzavelas, Dimitris Plapoutas, Rigas Palamidis, Makrygiannis, Giatrakos, Deligiannis and others. A Turkish flag was placed at his feet to symbolize his great victories over the Ottomans throughout the revolution. Overwhelmed, the two sons of the “Old Man of Moria”, Gennaios and Kolinos, watched the ceremony in tears, which were analyzed at the moment when the funeral speeches were being made, while the latter also lost consciousness. [14]

The reference passage of Theodoros Kolokotronis’ speech in Pnyx (1838) is the following excerpt:

When we decided to make the Revolution, we did not think, nor how many of us there are, nor that we do not have chariots, nor that the Turks were building castles and cities, nor that any wise man said to us: “Where are you going to fight with a barge?” , as a rain, fell on all of us the desire for our freedom, and all, and the clergy, and the priests, and the captains, and the educated, and the merchants, young and old, we all agreed on this purpose and did the revolution.

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης

Δίκη του 1834
Πριν την άφιξη του Όθωνα στην Ελλάδα οι Μαυροκορδάτος και Κωλέττης θεωρώντας τον Κολοκοτρώνη ως εμπόδιο στα σχέδια τους για την κάλυψη των θέσεων εξουσίας τον συκοφαντούσαν και έστειλαν επιστολή στο Μόναχο ότι ετοιμάζει στράτευμα προκειμένου να μην επιτρέψει στον Όθωνα να πατήσει στην Ελλάδα. Όταν το αντιλήφθηκε αυτό ο Κολοκοτρώνης έβαλε την στολή και την περικεφαλαία του και πήγε στο Ναύπλιο να υποδεχτεί τον Όθωνα και να υποβάλλει τα σέβη του. Ύστερα έφυγε σε ένα αγρόκτημα που είχε έξω από την πόλη όπως ο ίδιος γράφει:

Όσον ηµπόρεσα έκαµα το χρέος µου. Είδα την πατρίδα µου ελεύθερη, είδα εκείνο όπου ποθούσα και εγώ και ο πατέρας µου και ο πάππος µου και όλη η γενιά µου καθώς και όλοι οι Έλληνες. Και έτσι απεφάσισα να πάω εις ένα περιβόλι, όπου είχα έξω από τ’ Ανάπλι. Επήγα, εκάθησα και απερνούσα τον καιρό µου καλλιεργώντας. Και ευχαριστούµην να βλέπω να προοδεύουν τα µικρά δένδρα που εφύτευα.[15]

Κατά την απολογία του όταν ερωτάται τι επάγγελμα κάνει αυτός απαντά:

Στρατιωτικός. Κρατάω 49 χρόνους στο χέρι το σουλντάδο (σ.σ.: ντουφέκι) και πολεµώ για την πατρίδα.Πολεµούσα νύχτα-µέρα για την πατρίδα. Πείνασα, δίψασα, δεν κοιµήθηκα µια ζωή. Είδα τους συγγενείς µου να πεθαίνουν, τ’ αδέρφια µου να τυραννιούνται και τα παιδιά µου να ξεψυχάνε µπροστά µου. Μα δεν δείλιασα. Πίστευα πως ο Θεός είχε βάλει την υπογραφή του για τη λευτεριά µας και πως δεν θα την έπαιρνε πίσω.

Ενώ σχετικά με τις κατηγορίες τις αρνείται όλες και λέει χαρακτηριστικά:

Ύστερα από τον φόνο του κυβερνήτη η πατρίδα ήτανε χωρισµένη στα δύο. Εγώ έκαµα ό,τι µπορούσα για να σταµατήσει ο εµφύλιος σπαραγµός. Όταν έµαθα την εκλογή του βασιλιά, του έστειλα, µαζί µε τους φίλους µου, µια αναφορά φανερώνοντας την αφοσίωσή µας. Όταν ήρθε στ’ Ανάπλι, σκόρπισα τους ανθρώπους µου και εγώ τράβηξα στο περιβόλι µου να ησυχάσω.

Εισαγγελέας της έδρας ήταν ο Σκωτσέζος φιλέλληνας Εδουάρδο Μέϊσον ο οποίος όπως αναφέρει ο Γερµανός ιστορικός Καρλ Μέντελσον-Μπαρτόλντι, ήταν «εµπαθής πολέµιος της ρωσικής µερίδος» και «είχε υπερασπιστεί µε πάθος τον φονιά του Καποδίστρια, Γεώργιο Μαυροµιχάλη». Από τα πέντε μέλη της έδρας οι ∆ηµήτριος Σούτσος , ∆ηµήτρης Βούλγαρης και Φωκάς Φραγκούλης είχαν πεισθεί για την καταδίκη του Κολοκοτρώνη και του Πλαπούτα ενώ οι Αθανάσιος-Αναστάσιος Πολυζωίδης ο οποίος ήταν και πρόεδρος της δίκης και Γεώργιος Τερτσέτης τον θεωρούσαν αθώο. Ο Πολυζωίδης κατά την σύσκεψη των δικαστών λέει στους άλλους τρεις «Θεωρώ την απόφασή σας εντελώς άδικη. ∆εν στηρίζεται σε αποδείξεις, αλλά σε ψευδέστατη βάση και αποτελεί προσβολή και αυτού του ιερού ονόµατος της αλήθειας» .Οι τρεις δικαστές δεν άλλαξαν γνώμη και τον κάλεσαν να υπογράψει την καταδίκη. Αφού αυτός αρνήθηκε ο υπουργός Δικαιοσύνης που ήταν παρών διέταξε τους χωροφύλακες να τον αρπάξουν και να τον ανεβάσουν στην έδρα. Ακόμα και εκεί αρνείται να αναγνώσει την καταδίκη και τότε ο υπουργός την δίνει να την διαβάσει ο γραμματέας. Η καταδίκη είχε υπερψηφιστεί με 3 ψήφους υπέρ και 2 κατά. Στο άκουσμα της καταδίκης σε θάνατο τόσο του Κολοκοτρώνη όσο και του Πλαπούτα ο Κολοκοτρώνης θα συνεχίσει να παίζει με το κομπολόι του και κάνει τον σταυρό του και λέει «Κύριε ελέησον. Μνήσθητί µου, Κύριε, όταν έλθης εν τη βασιλεία σου» .Ύστερα έβγαλε καπνό από την ταμπακιέρα του και κάπνισε. Ωστόσο λόγω της αναταραχής που προκλήθηκε λόγω της απόφασης σε όλο το Ναύπλιο η ποινή τρεις μέρες μετά την δίκη άλλαξε σε 20 χρόνια φυλάκισης. Με την ενηλικίωση του Όθωνα όμως το 1835 ο βασιλιάς υπογράφει την αποφυλάκιση τόσο του Κολοκοτρώνη όσο και των άλλων αγωνιστών.[16]

Theodoros Kolokotronis

Trial of 1834
Before Otto arrived in Greece, Mavrokordatos and Kolettis, considering Kolokotronis as an obstacle in their plans to fill positions of power, slandered him and sent a letter to Munich that he was preparing an army in order to prevent Otto from invading Greece. When he realized this, Kolokotronis put on his uniform and helmet and went to Nafplio to welcome Otto and pay his respects. Then he left on a farm he had outside the city as he writes:

As long as I could I paid off my debt. I saw your homeland free, I saw the one where I longed and I and your father and grandfather and all your generation as well as all the Greeks. And so I decided to go to an orchard, where I was outside Anapli. I went, learned and spent my time cultivating. And I am pleased to see the small trees I planted grow. [15]

In his apology when asked what profession he does he answers:

Military. I hold the suldado in my hand for 49 years (s.s .: rifle) and I fight for my homeland. I fought night and day for my homeland. I was hungry, I was thirsty, I did not sleep for life. I saw relatives dying, brothers being oppressed and children dying in front of them. But I was not afraid. I believed that God had put his signature on Ia’s freedom and that he would not take it back.

While regarding the accusations, he denies them all and says characteristically:

After the assassination of the governor, the homeland was divided into two. I did everything I could to stop the unbridled asparagus. When I saw the election of the king, I sent him, together with my friends, a report showing his devotion. When he came to Anapli, I scattered his people and I went to his orchard to calm down.

The prosecutor of the headquarters was the Scottish philhellene Eduardo Mason, who, according to the German historian Carl Mendelssohn-Bartholdi, was a “passionate citizen of the Russian army” and “had passionately defended the murderer of George the Baptist.” Of the five members of the chair, Dimitrios Soutsos, Dimitris Voulgaris and Fokas Frangoulis were convinced of the conviction of Kolokotronis and Plapoutas, while Athanasios-Anastasios Polyzoidis, who was also the president of the trial, and Georgios T. Polyzoides during the meeting of the judges says to the other three “I consider your decision completely unfair. It is not based on evidence, but on a very false basis and it is an insult to this holy name of truth. ”The three judges did not change their minds and called on him to sign the sentence. After he refused, the Minister of Justice who was present ordered the gendarmes to grab him and take him to the headquarters. Even there he refuses to read the sentence and then the minister gives it to the secretary to read. The sentence was voted in favor with 3 votes in favor and 2 against. Upon hearing the death sentence of both Kolokotronis and Plapoutas, Kolokotronis will continue to play with his rosary and make his cross and say “Lord have mercy. Remember me, Lord, when you came into your kingdom. ”Then he took smoke out of his cigarette case and smoked. However, due to the unrest caused by the decision throughout Nafplio, the sentence was changed to 20 years in prison three days after the trial. However, when Otto came of age in 1835, the king signed the release of both Kolokotronis and the other fighters. [16]

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης

Οικογένεια
Οι Τούρκοι κυνήγησαν την οικογένειά του, η οποία αναγκάστηκε να φύγει από τον πύργο –
Ο Θεόδωρος ήταν τότε δέκα χρόνων-και να βρει καταφύγιο στη Μηλέα της Μεσσηνιακής Μάνης.
Ο Κολοκοτρώνης ήταν παντρεμένος από το 1790 με την Αικατερίνη Καρούτσου, κόρη του προεστού και Μορόγιαννη του Άκοβου, Δημητρίου Καρούτσου[17]. Παιδιά του με την Αικατερίνη ήταν ο Γενναίος (Ιωάννης), που έγινε στρατιωτικός και μετέπειτα πρωθυπουργός, ο Κωνσταντίνος, ο Πάνος, που δολοφονήθηκε το 1824, και η Ελένη, σύζυγος του Νικήτα Δικαίου.
Ο Κολοκοτρώνης είχε έναν ακόμη γιο τον επίσης Πάνο Κολοκοτρώνη που τον απέκτησε εκτός γάμου με τη Μαργαρίτα Βελισσάρη, κόρη του Αγγελή Βελισσάρη.[18]
Έγινε αξιωματικός και διοικητής της σχολής Ευελπίδων.

Theodoros Kolokotronis

Family
The Turks chased his family, who were forced to leave the tower –
Theodoros was then ten years old – and find refuge in Milea, Messinian Mani. of Akovo, Dimitrios Karoutsos [17].His children with Catherine were Gennaios (Ioannis), who became a soldier and later prime minister, Konstantinos, Panos, who was assassinated in 1824, and Eleni, the wife of Nikitas Dikaios.
Kolokotronis had another son, also Panos Kolokotronis, who acquired him out of wedlock with Margarita Velissari, daughter of Angelis Velissaris. [18]
He became an officer and commander of the Evelpidon school.

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης

Παραπομπές

 1. ↑ Άλμα πάνω, στο:1,0 1,1 Vasiliy Vodovozov: «Колокотрони, Федор» (Ρωσικά)
 2.  «Колокотрони, Федор» (Ρωσικά)
 3.  www.idref.fr/139806997.
 4.  «H ιστορία του χωριού». Τουρκολέκα. Ανακτήθηκε στις 29 Μαρτίου 2021.
 5.  Διήγησις συμβάντων της Ελληνικής Φυλής από τα 1770 έως τα 1836, υπαγόρευσε ο Θεόδωρος Κωνσταντίνου Κολοκοτρώνης (στον Γ. Τερτσέτη), Αθήνησιν Τύποις Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφεώς 1846, p. 3-4. Ἕνας ἀπὸ τὸ Ρουπάκι, πλησίον τοῦ χωρίου Τουρκολέκα, ἀφοῦ ἐχάλασε τὸ χωριό του, ἀνεχώρησε καὶ ἦλθε εἰς τὸ Λιμποβίσι, εἰς τὸν πρῶτον τοῦ χωρίου, ἐδῶ καὶ 300 χρόνους. Αὐτὸς ἐφάνη ἔξυπνος καὶ ὁ Δημογέροντας τὸν ἔκαμε γαμβρὸν καὶ κληρονόμον τῆς καταστάσεώς του ὅλης. Ἐλέγετο Τζεργίνης – μὲ αὐτὸ τὸ ὄνομα εὑρίσκονται καμμιὰ ἑξηνταριὰ οἰκογένειαι εἰς τὴν Μεσσηνίαν. Αὐτὸς εἶχε κάμει ἕνα ὡραιότατο παιδὶ καὶ τὸ εἶχε πιάσει ἕνας Μπουλούμπασης Ἀρβανίτης καὶ τὸ ἁλυσόδεσε. Ἐλέγετο Δημητράκης. Οἱ Ἀρβανῖται, ὁποὺ τὸν φύλαγαν, ἐπηδοῦσαν εἰς τὰς τρεῖς καὶ ὁ Μπουλούμπασης τοῦ εἶπε, ἂν πηδᾶ νὰ τοῦ βγάλει τὰς ἁλύσους. Ὁ Δημητράκης ἀπεκρίθηκε ὅτι πηδᾶ καὶ μὲ τὰς ἁλύσους, καὶ ἂν τοὺς περάσει, νὰ τὸν ἀφὴνει ἐλεύθερον. Ὁ Ἀρβανίτης τὸν ὑποσχέθη νὰ τὸν ἐλευθερώσει, ἂν προσπεράσει τοὺς ἄλλους πηδώντας, ἀλλ᾿ αὐτὸς τὸ ὑπεσχέθη ὡς ἀνέλπιστον. Ἐπήδησε, τοὺς ἀπέρασε καὶ τὸν ἄφηκαν ἐλεύθερον. Αὐτὸς ἐπανδρεύθηκε, ἔκαμε τρία παιδιά, ὀνομαζόμενα Χρόνης, Λάμπρος καὶ Δῆμος. Αὐτοὶ ἦσαν νοικοκυραῖοι, μὲ τὰ χωράφια τους, μὲ 500 πρόβατα καὶ 60 ἀλογογέλαδα. Ἐπιάσθησαν μὲ τοὺς ἀντιζήλους των καὶ ἐσκοτώθηκαν. Ἐπέρασαν εἰς τὴν Ρούμελην· 12 χρόνους ἔκαμαν μὲ τοὺς Κλέφτας, ἐπιστρέφουν εἰς τὴν Πελοπόννησον μὲ 15 Ρουμελιώτας. Οἱ Τοῦρκοι τὸ μανθάνουν, τοὺς πολιορκοῦν, σκοτώνουν ἕνα καὶ οἱ ἄλλοι ἐγλύτωσαν. Ὁ Δῆμος ἐπῆρε διὰ γυναίκα του τὴν θυγατέρα τοῦ καπετὰν Χρόνη ἀπὸ Χρυσοβίτσι, μεγάλο σπίτι. Τότε ἦταν, ὅταν ὁ Μοροζίνης ἐκυρίευσε τὸν Μορέα. Καὶ ἐπὶ Βενετζάνων δὲν ἦτον παρὰ καπεταναῖοι. Τὸ παιδὶ αὐτοῦ τοῦ Δήμου ὀνομάσθη Μπότσικας καὶ ἄφησε τ᾿ ὄνομα τῆς φαμίλιας του, ὁποὺ εἶχαν, Τζεργιναῖοι· ὀνομάσθη τοιοῦτος, διότι ἦτο μικρὸς καὶ μαυρουδερός. Εἰς τὸν καιρὸν τοῦ Μπότσικα ἐμβῆκαν οἱ Τοῦρκοι εἰς Μοριά. Οἱ Χρυσοβιτσιῶται, Λιμποβιτσιῶται καὶ οἱ Ἀρκουροδεματῖται ἐπῆγαν καὶ ἐπολέμησαν εἰς τοῦ Ντάρα τὸν Πύργο 6.000 Τούρκους. Αὐτοὶ ἐχαλάσθηκαν καὶ ἐγλύτωσε ὁ Μπότσικας. Αὐτὸς εἶχε ἕνα παιδί, Γιάννη, καὶ ἕνας Ἀρβανίτης εἶπε: «Βρέ, τί Μπιθεκούρας εἶναι αὐτός». Δηλαδὴ πόσον ὁ κῶλος του εἶναι σὰν κοτρώνι, καὶ ἔτσι τοῦ ἔμεινε τὸ ὄνομα Κολοκοτρώνης. Ὁ Μπότζικας ἐσκοτώθη, ὁ Γιάννης ἐκρεμάσθη εἰς τὴν Ἀνδρούσαν, ὥστε ἀπὸ τὰ 1553, ὅπου ἐφάνηκαν εἰς τὰ μέρη μας Τοῦρκοι, ποτὲ δὲν τοὺς ἀνεγνώρισαν, ἀλλ᾿ ἦσαν εἰς αἰώνιον πόλεμον.
 6.  Ιστορικά στοιχεία για τον Κολοκοτρώνη www.pronews.gr
 7.  Δημητρόπουλος 2012, σελ. 81-2
 8.  Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, Απομνημονεύματα (Διήγησις συμβάντων της Ελληνικής φυλής 1770-1836), έκδοση «Εστίας», 1901, τόμ. Α’, σελ. 47, 48:
  «… με ήλθαν γράμματα από τον Υψηλάντη δια να ήμαι έτοιμος, καθώς και όλοι οι εδικοί μας. 25 Μαρτίου ήτον η ημέρα της γενικής επαναστάσεως.»
 9.  Οικονόμου Γ. Μιχαήλ, Ιστορικά της Ελληνικής Παλιγγενεσίας ή ο ιερός των Ελλήνων αγών, Εν Αθήναις: Εκ του τυπογραφείου Θ. Παπαλεξανδρή,1873, σελ. 88.
 10.  Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ – ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΣΤΟΝ ΟΘΩΝΑ 1821 Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΟΥΣ – ΚΡΑΤΟΥΣ (ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΤΟΜΟΣ) ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ, ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΡΟΖΗ, σελίδες 151-2, 155
 11.  Τον έθαψαν με τη τουρκική σημαία κάτω από τα τσαρούχια, Μηχανή του Χρόνου, ανακτήθηκε στις 22/11/2015.
 12.  Η Βιογραφία του Σαν Σήμερα, ανακτήθηκε στις 22/11/2015.
 13.  Οι τελευταίες ημέρες του Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, Ελεύθερη Ζώνη, ανακτήθηκε στις 22/11/2015.
 14.  Εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», φύλλο της 29 Μαΐου του 1965
 15.  «ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ (ebook & audiobook) | Δωρεάν βιβλία – Free ebooks». eBooks4Greeks.gr –. σελ. 255-259. 20 Μαρτίου 2021. Ανακτήθηκε στις 6 Απριλίου 2021.
 16.  «Η ανατριχιαστική απολογία του Κολοκοτρώνη, ένα βήμα πριν από την γκιλοτίνα». Έθνος. 18 Μαρτίου 2020. Ανακτήθηκε στις 6 Απριλίου 2021.
 17.  Φωτόπουλος, Αθανάσιος (1997, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)), Οι Κοτζαμπάσηδες της Πελοποννήσου κατά τη δεύτερη Τουρκοκρατία (1715 – 1821), σελ. 63
 18.  Ο εξώγαμος γιος που απέκτησε ο Κολοκοτρώνης με την καλόγρια, Μηχανή του Χρόνου, ανακτήθηκε στις 19/11/2015.
Theodoros Kolokotronis

References
Πάνω Jump up, to: 1,0 1,1 Vasiliy Vodovozov: «Колокотрони, Федор» (Russian)
↑ “Колокотрони, Федор” (Russian)
↑ www.idref.fr/139806997.
↑ “The history of the village”. Turkoleka. Retrieved March 29, 2021.
↑ Narration of events of the Greek Tribe from 1770 to 1836, dictated by Theodoros Konstantinos Kolokotronis (to G. Tertsetis), Athenian Types Ch. Nikolaidou Philadelphia 1846, p. 3-4. Ἕνας ἀπὸ τὸ Ρουπάκι, πλησίον τοῦ χωρίου Τουρκολέκα, ἀφοῦ ἐχάλασε τὸ χωριό του, ἀνεχώρησε καὶ ἦλθε εἰς τὸ Λιμποβίσι, εἰς τὸν πρῶτον τοῦ χωρίου, ἐδῶ καὶ 300 χρόνους. Αὐτὸς ἐφάνη ἔξυπνος καὶ ὁ Δημογέροντας τὸν ἔκαμε γαμβρὸν καὶ κληρονόμον τῆς καταστάσεώς του ὅλης. Ἐλέγετο Τζεργίνης – μὲ αὐτὸ τὸ ὄνομα εὑρίσκονται καμμιὰ ἑξηνταριὰ οἰκογένειαι εἰς τὴν Μεσσηνίαν. Αὐτὸς εἶχε κάμει ἕνα ὡραιότατο παιδὶ καὶ τὸ εἶχε πιάσει ἕνας Μπουλούμπασης Ἀρβανίτης καὶ τὸ ἁλυσόδεσε. Ἐλέγετο Δημήτράκης. Οἱ Ἀρβανῖται, ὁποὺ τὸν φύλαγαν, ἐπηδοῦσαν εἰς τὰς τρεῖς καὶ ὁ Μπουλούμπασης τοῦ εἶπε, ἂν πηδᾶ νὰ τοῦ βγάλει τὰς ἁλύσους. ⁇ Δημητράκης ἀπεκρίθηκε ὅτι πηδᾶ καὶ μὲ τὰς ἁλύσους, καὶ ἂ τοὺς περάσει, νὰ τὸν ἀφὴνει ἐλεύθερον. ⁇ Ἀρβανίτης τὸν ὑποσχέθη νὰ τὸν ἐλευθερώσει, ἂν προσπεράσει τοὺς ἄλλους πηδώντας, ἀλλ᾿ αὐτὸς τὸ ὑπεσχέθη ὡς ἀνέλπιστον. Ἐπήδησε, τοὺς ἀπέρασε καὶ τὸν ἄφηκαν ἐλεύθερον. Αὐτὸς ἐπανδρεύθηκε, ἔκαμε τρία παιδιά, ὀνομαζόμενα Χρόνης, Λάμπρος καὶ Δῆμος. Αὐτοὶ ἦσαν νοικοκυραῖοι, μὲ τὰ χωράφια τους, μὲ 500 πρόβατα καὶ 60 ἀλογογέλαδα. Ἐπιάσθησαν μὲ τοὺς ἀντιζήλους των καὶ ἐσκοτώθηκαν. Ἐπέρασαν εἰς τὴν Ρουμελην · 12 χρόνους ἔκαμαν μὲ τοὺς Κλέφτας, ἐπιστρέφουν εἰς τὴν Πελοπόννησον μὲ 15 Ρουμελιώτας. Οἱ Τοῦρκοι τὸ μανθάνουν, τοὺς πολιορκοῦν, σκοτώνουν ἕνα καὶ οἱ λοιλλοι ἐγλύτωσαν. ⁇ Δῆμος ἐπῆρε διὰ γυναίκα του τὴν θυγατέρα τοῦ καπετὰν Χρόνη ἀπὸ Χρυσοβίτσι, μεγάλο σπίτι. Τότε ἦταν, ὅταν ὁ Μοροζίνης ἐκυρίευσε τὸν Μορέα. Καὶ ἐπὶ Βενετζάνων δὲν ἦτον παρὰ καπεταναῖοι. Τὸ παιδὶ αὐτοῦ τοῦ Δήμου ὀνομάσθη Μπότσικας καὶ ἄφησε τ᾿ ὄνομα τῆς φαμίλιας του, ὁποὺ εἶχαν, Τζεργιναῖοι · ὀνομάσθη τοιοῦτος, διότι ἦτο μικρὸς καὶ μαυρουδερός. Εἰς τὸν καιρὸν τοῦ Μπότσικα ἐμβῆκαν οἱ Τοῦρκοι εἰς Μοριά. Οἱ Χρυσοβιτσιῶται, Λιμποβιτσιῶται καὶ οἱ Ἀρκουροδεματῖται ἐπῆγαν καὶ ἐπολέμησαν εἰς τοῦ Ντάρα τὸν Πύργο 6.000 Τούρκους. Αὐτοὶ ἐχαλάσθηκαν καὶ ἐγλύτωσε ὁ Μπότσικας. Αὐτὸς εἶχε ἕνα παιδί, Γιάννη, καὶ ἕνας Ἀρβανίτης εἶπε: «Βρέ, τί Μπιθεκούρας εἶναι αὐτός». Δηλαδὴ πόσον ὁ κῶλος του εἶναι σὰν κοτρώνι, καὶ ἔτσι τοῦ ἔμεινε τὸ ὄνομα Κολοκοτρώνης. ⁇ Μπότζικας ἐσκοτώθη, ὁ Γιάννης ἐκρεμάσθη εἰς τὴν Ἀνδρούσαν,⁇ στε ἀπὸ τὰ 1553, ὅπου ἐφάνηκαν εἰς τὰ μέρη μας Τοῦρκοι, ποτὲ δὲν τοὺς ἀνεγνώρισαν, ἀλλ᾿ ἦσαν εἰς αἰώνιον.
↑ Historical data about Kolokotronis www.pronews.gr
↑ Dimitropoulos 2012, pp. 81-2
↑ Theodorou Kolokotroni, Memoirs (Narration of events of the Greek race 1770-1836), published by “Estias”, 1901, vol. A ‘, pp. 47, 48:
“… letters came to me from Ypsilantis to be ready, as well as all our specialists. March 25 was the day of the general revolution. “
↑ Economou G. Michael, History of Greek Polygenesis or the sanctuary of the Greek games, In Athens: From the printing house Th. Papalexandris, 1873, p. 88.
↑ THE MANAGEMENT OF THE GREEK STATE – FROM KAPODISTRIAS TO OTHON 1821 THE BIRTH OF A NATION – STATE (FOURTH VOLUME) 15 VASILEIOU SOTIRIA, PAPANIKOS, PAPANIKOS
↑ He was buried with the Turkish flag under the tsarouchia, Time Machine, retrieved on 22/11/2015.
Σήμερα The Biography of San Simera, retrieved on 11/22/2015.
. The last days of Theodoros Kolokotronis, Free Zone, retrieved on 22/11/2015.
↑ Newspaper “TA NEA”, issue of May 29, 1965
↑ «MEMOIRS OF KOLOKOTRONI (ebook & audiobook) | Free ebooks “. eBooks4Greeks.gr -. pp. 255-259. March 20, 2021. Retrieved April 6, 2021.
↑ “The creepy apology of Kolokotronis, one step before the guillotine”. Nation. March 18, 2020. Retrieved April 6, 2021.
Πουλος Fotopoulos, Athanasios (1997, National and Kapodistrian University of Athens (EKPA)), The Kotzambasides of the Peloponnese during the second Turkish occupation (1715 – 1821), p. 63
↑ The illegitimate son acquired by Kolokotronis with the nun, Time Machine, was retrieved on 19/11/2015.

Πηγή :ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ
Source: WIKIPEDIA