Rich Media:

∆ημιουργικό διαφήμισης εμπλουτισμένο με ειδικές τεχνικές ή τεχνολογίες (ήχος, animation, video, html, java).
Τα Rich Media μπορούν να εφαρμοστούν σε οποιαδήποτε μορφή online διαφήμισης (banners, buttons, pop windows).